Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

4,50 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji