Občina Črenšovci

Sreda, 28 Maj 2014 16:28

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za referendum 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPolS, 105/2008- Odl. US, 11/2011, 28/2011- Odl. US, 98/13) in Sklepa Občinskega sveta Občine Črenšovci o določitvi plakatnih mest v času volilne in referendumske kampanje (Uradni list RS, štev. 76/08), župan Občine Črenšovci objavlja naslednje

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

v času volilne kampanje za referendum

1.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času volilne in referendumske kampanje je dovoljeno na plakatnih mestih v skladu s tem sklepom in pod pogoji, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, štev. 41/07) in Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Črenšovci (Uradni list RS, štev. 93/06).

2.
V Občini Črenšovci se za nameščanje plakatov z volilno in referendumsko vsebino določijo naslednja brezplačna plakatna mesta (oglasni panoji):

  • Črenšovci (na treh avtobusnih postajah, pri cerkvi in pri starem bloku),
  • Žižki (pri kapelici in križišču h.št. 69)
  • Trnje (pri novem mostu in vaško-gasilskem domu),
  • Gornja Bistrica (pri avtobusni postaji, zadružnem domu in pri Miklavžu),
  • Srednja Bistrica (pred trgovino),
  • Dolnja Bistrica (pri vaškem domu).

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami. Na plakatno mesto se lahko namesti le en plakat posameznega organizatorja. Največja možna velikost plakata na zgoraj naštetih oglasnih panojih je v velikosti standardnega formata papirja A2.

Poleg navedenih plakatnih mest je dovoljeno brezplačno nameščanje plakatnih panojev na vseh javnih površinah v lasti občine. Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakatni pano v velikosti standardnega formata papirja B1 oz. B2 na vsako javno površino s pogojem, da ni oviran promet oziroma da niso ogroženi udeleženci prometa in vhodi ter dostave do zgradb.

3.
Upravljavec plakatne površine bo nemudoma odstranil ves propagandni material, ki bo nameščen v nasprotju s temi pogoji.

Nahajate se: Domov Vse novice in obvestila Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za referendum 2014