Občina Črenšovci

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in na podlagi 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Črenšovci dne 25.04.2014 objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih

I.

Občina Črenšovci naznanja javno razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih

II.

Javna razgrnitev bo potekala od 25.04.2014 v prostorih Občine Črenšovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, kjer bo knjiga pripomb. Razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni.

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava na sedežu občine Črenšovci dne 13.05.2014 ob 19.00 uri.

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti podajo na javni obravnavi, jih vpišejo v knjigo pripomb ali jih posredujejo po pošti na Občino Črenšovci.

Nahajate se: Domov Razpisi in javne objave Javne objave Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih