Natisni stran

Člani občinskega sveta

Seznam članov Občinskega sveta Občine Črenšovci izvoljenih na volitvah 18.11.2018 (mandat 2018 – 2022)

 • MIHA HORVAT
 • ROMANA LEBAR
 • MILAN GABOR
 • dr. MATEJ KOLENKO
 • IRENA NERAD
 • MARIJA TERNAR
 • DUŠAN UTROŠA
 • GORAN MAUČEC
 • BORIS KRESLIN
 • mag. ROMAN KOLENKO
 • DAMIJAN HOZJAN
 • DOMINIK HORVAT
 • ANTON RADMAN
 • JOŽICA VAUPOTIČ
 • LUDVIK HORVAT

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema poslovnik za svoje delo,
 • sprejema strategijo razvoja občine ter druge razvojne programe občine,
 • sprejema prostorske akte občine, v okviru, ki ga določa zakonodaja,
 • sprejema občinski proračun ter zaključni račun,
 • sprejema letni program prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine,
 • na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo pristojnost, organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja organe skupne občinske uprave, pri čemer lahko za usklajevanje dokončnih odločitev pooblasti župana,
 • nadzoruje delo župana in podžupana ter občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje in razrešuje občinsko volilno komisijo,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane odborov in komisij občinskega sveta,
 • imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • odloča o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti občine (premičnim in nepremičnim), kolikor zakon ali ta statut ne določata drugače,
 • razpisuje referendum,
 • daje pobudo za sklic zbora občanov,
 • določa kriterije za nadomestila in nagrade članom občinskega sveta, odborov in komisij, nadzornega odbora in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • odloča o načinu opravljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb,
 • ustanavlja gospodarske javne zavode in javne agencije ter javne gospodarske družbe ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,
 • ustanavlja javne zavode s področja družbenih dejavnosti ter druge javne zavode s področja negospodarstva ter izvaja ustanoviteljske pravice, razen, če ustanovitveni akt ne določa, da ustanoviteljske pravice izvršuje župan,
 • podeljuje koncesije, če tako določa zakon
 • določa prispevke in cene na področju gospodarskih javnih služb, komunalne takse ter druge cene in nadomestila za katere je pristojen v skladu z zakonom in veljavnimi podzakonskimi akti,
 • določa pogoje za priključitev na komunalne naprave in pogoje koriščenja komunalnih storitev,
 • odloča o najemu dolgoročnih posojil in dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci,
 • daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci,
 • predpisuje davke in prispevke v skladu z zakonom,
 • sprejema program in letni načrt ter določa organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizacijo in način izvajanja varstva pred požari,
 • odloča o povezovanju občine z drugimi lokalnimi skupnostmi in organizacijami na državni in meddržavni ravni,
 • sprejema začasne nujne ukrepe v skladu z zakonom,
 • opravlja druge naloge določene z zakonom in tem statutom.