Občina Črenšovci

Člani nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Črenšovci 

  • Rozina Pučko – predsednica
  • Anton Horvat – član
  • Anita Gjerek – članica

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor Občine Črenšovci ima 3 člane, ki jih imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani sveta KS, člani vaških odborov, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Mandat nadzornega odbora traja do izteka mandata občinskega sveta.

Naloge nadzornega odbora so:

  • preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta;
  • preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta;
  • preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev;
  • periodično preverjanje pravilnosti in pravočasnosti izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna;
  • redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpolaganja z občinskim premoženjem.

Nadzorni odbor opravlja našteta preverjanja v obliki rednega nadzora.
Občinski svet in župan lahko zahtevata, da nadzorni odbor o določeni zahtevi da mnenje oziroma da opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi in najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Občinski organi so dolžni obravnavati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora in jih v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati.

Nahajate se: Domov Nadzorni odbor Člani nadzornega odbora